Q: 32 (NDA-II/2008)

Sun da Trench lies in
question_subject: 
Geography
stats: 
0,1176,1104,400,648,1176,56